اعضای هیئت مدیره:

  • مهندس حمید احمدی دارانی
  • مهندس مهدی قریشی
  • مهندس محمد حسین ترابی
  • مهندس مهدی غنی
  • مهندس مهدی قیومی محمدی

 

مدیرعامل:

مهندس مهدی قریشی

TOP