آدرس: اصفهان - خیابان دانشگاه - کوچه 13 (شهید خوشاب) - پلاک 1- ساختمان ایران ذوب

تلفن تماس: 7-36260893 (031)

نمابر: 36261113 (031)

کد پستی: 64933-81739

صندوق پستی: 345-81655

مدیر امور فروش (آقای مهندس مدنی): 09132121860 

واحد بازرگانی: 09921614368

مدیر خرید و تدارکات (آقای مهندس سنایی فر) : 09134499680

آدرس: اصفهان - اتوبان ذوب آهن - شهرک صنعتی اشترجان - خیابان ششم - پلاک 57

تلفن تماس: 9-37609041 (031)

نمابر: 37609040 (031)

ایمیل: info@iranzob.com

نامجایگاه سازمانیتلفن تماسداخلینمابرآدرس ایمیل
آقای مهندس قریشیمدیرعامل36260893-721136261113-
آقای مهندس مدنیمدیر امور فروش

36260893-7 ,
09132121860

24036261113madani@iranzob.com
آقای قاضی نوریمدیر امور مالی و اقتصادی36260893-722036261113-
آقای مهندس عباسی‌پورمدیر کارخانه37609041-911337609040-
آقای مهندس سنایی‌فرمدیر خرید

37609041-9

09134499680

14037609040-
آقای مهندس ارمی

مدیر روابط عمومی و امور مشتریان

36260893-7 ,
09171038701
25036261113erami@iranzob.com
آقای مهندس قیومیعضو هیئت مدیره و معاونت خرید36260893-7 ,

09125064197

24336261113 
Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!

TOP