آدرس: اصفهان - خیابان دانشگاه - کوچه 13 (شهید خوشاب) - پلاک 1- ساختمان ایران ذوب

تلفن تماس: 7-36260893 (031)

نمابر: 36261113 (031)

کد پستی: 64933-81739

صندوق پستی: 345-81655

مدیر امور فروش (آقای مهندس مدنی): 09132121860 

واحد بازرگانی: 09921614368

معاونت خرید و تدارکات (آقای مهندس قیومی) : 09125064197

آدرس: اصفهان - اتوبان ذوب آهن - شهرک صنعتی اشترجان - خیابان ششم - پلاک 57

تلفن تماس: 9-37609041 (031)

نمابر: 37609040 (031)

ایمیل: info@iranzob.com

نام جایگاه سازمانی تلفن تماس داخلی نمابر آدرس ایمیل
آقای مهندس قریشی مدیرعامل 36260893-7 211 36261113 -
آقای مهندس مدنی مدیر امور فروش

36260893-7 ,
09132121860

240 36261113 madani@iranzob.com
آقای قاضی نوری مدیر امور مالی و اقتصادی 36260893-7 220 36261113 -
آقای مهندس عباسی‌پور مدیر کارخانه 37609041-9 113 37609040 -
آقای مهندس سنایی‌فر مدیر خرید

37609041-9

09134499680

140 37609040 -
آقای مهندس ارمی

مدیر روابط عمومی و امور مشتریان

36260893-7 ,
09171038701
250 36261113 erami@iranzob.com
آقای مهندس قیومی عضو هیئت مدیره و معاونت خرید 36260893-7 ,

09125064197

243 36261113  
Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!

TOP