عنوان مناقصهتاریخ انقضا
خرید فرومولیبدن۱۴۰۱/۱۱/۰۱
خرید گرافیت۱۴۰۱/۱۱/۰۱
خرید قراضه فولادی ویژه
۱۴۰۲/۰۵/۲۱
مناقصه محدود قراضه فولادی۱۴۰۲/۰۸/۳۰

 

مناقصه